^Į viršų

APIE BENDRUOMENĘ

Birštono vienkiemio bendruomenė savo veiklą pradėjo 2003 metais, turėdama 22 narius. Birštono seniūnijoje tai buvo viena pirmųjų bendruomenių pradėjusių savo veiklą ir tapusių pavyzdžiu kitų bendruomenių kūrimuisi. Bendruomenė jungia Kernuvių ir Birštono vienkiemio kaimų, kurie yra Birštono vienkiemio gyvenvietės sudėtyje, gyventojus. Gyvenvietėje gyvena daugiau kaip 700 įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, pomėgių gyventojai. Veikia biblioteka, vaikų darželis – mokykla, medicinos punktas, parduotuvė, ūkininkų ūkiai.

Bendruomenės tikslas – bendromis pastangomis pagerinti čia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, tam ieškant įvairių priemonių, spręsti užimtumo problemas, gražinant savo kraštą, prisimenant senas liaudies tradicijas.

Pirmajame steigiamajame bendruomenės susirinkime 2003 metų lapkričio 13 dieną buvo priimti Birštono vienkiemio bendruomenės įstatai, išrinkta taryba iš 7 narių. Tarybą sudarė Vytas Kederys, Birutė Magdelena Vokietaitienė, Jonas Kederys, Alva Lišauskienė, Dalia Elena Banienė, Birutė Ona Žibienė ir Jonas Rukas. Naujai išrinkta taryba pirmininku išrinko Vytą Kederį, pavaduotoja tapo Birutė Magdelena Vokietaitienė. Tą pačią dieną įvykusiame naujos bendruomenės tarybos posėdyje nariai pasiskirstė pareigomis.

Bendruomenės taryba kiekvieną pavasarį organizuoja aplinkos tvarkymo talkas. Vieni pirmųjų pradėjome tvarkyti senąsias Naudžiūnų kapines, kėlėme senus sugriuvusius kryžius. Taip pat buvo tvarkomos ir Gudakalnio kaimo kapinaitės, kuo atkreipėme gyventojų dėmesį nebūti abejingais tiek aplinkos gražinimui, tiek protėvių kapų pagerbimui.

Bendruomenės nariams rengiamos pažintinės kelionės po Lietuvą, susipažįstant su atskirais etniniais regionais, jų tradicijomis.
Bendraujame su moterų klubu „Saulėgrąža“, Nemajūnų, bendruomenės santalka, Siponių, Matiešionių kaimo bei Birštono mieste veikiančiomis bendruomenėmis. Dalinamės patirtimi su kitomis Lietuvoje veikiančiomis bendruomenėmis, Alytaus savivaldybės Punios, Varėnos savivaldybės Marcinkonių, Jonavos, Kauno, Šakių savivaldybių bendruomenėmis.

Atstovaujame savo kraštą savivaldybės ir apskrities rengiamose šventėse, pristatydami kultūros ir kulinarinį savo krašto paveldą. Bendruomenės nariai dainuoja klubo „Saulėgrąža“ vyrų ir moterų ansamblyje, yra kaimo teatro kolektyvo nariai.
Bendruomenės nariai kartu švenčia įvairias šventes. Per tuos metus nuo susikūrimo pradžios buvo švęsta įvairių švenčių, bet labiausiai prigijo vasaros žiedų šventė – Žolinė. Šventės tikslas prisiminti kaimo senąsias tradicijas – bendravimo tradicijas, pagerbti gražiausiai sodybas tvarkantys gyventojai. Kartu su miesto bendruomene švenčiama Atvelykio šventė.
Birštono vienkiemio bendruomenė vykdydama savo veiklą ieško rėmėjų, dalyvauja projektinėje veikloje. 2007 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateikus paraišką buvo gauta 1000,00 litų bendruomenės šventės „Saulėgrąža“ organizavimui. Kitais 2008 metais šios šventės organizavimui iš kultūros ministerijos buvo gauta jau 3000,00 litų.

2012 m. kovo 27 d. pasirašius trišalę Vietos projekto paramos sutartį Birštono vienkiemio bendruomenė, atstovaujama pirmininko Vyto Kederio pradėjo įgyvendinti projektą, „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas Birštono savivaldybėje“. Projektas įgyvendinamas pagal Birštono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Birštono savivaldybės vietos plėtros strategija iki 2013 metų“ II prioriteto „Gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 1 priemonės „Kaimo gyventojų gebėjimų ugdymas, saviraiškos ir pilietiškumo skatinimas“ 1 veiklos srities „Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“. Projektas įgyvendinamas taip pat atsižvelgiant į Birštono vienkiemio bendruomenės veiklos tikslą: „Tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius ir ūkinius bendruomenės poreikius“. Šie renginiai vienija bendruomenės narius, skatina dalintis savo patirtimi, ugdo kūrybiškumą, tautinį, etnokultūrinį sąmoningumą. Bendra projekto vertė 31250,00 Lt., projektui skirta 25000,00 Lt. t.y. 80 proc. projekto vertės iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, o likusią 20 proc. dalį, t.y. 6250,00 Lt. Birštono vienkiemio bendruomenė prisidėjo savo įnašu, savanorišku bendruomenės narių darbu. Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas ir sprendžiant pagal renginiuose dalyvavusių kolektyvų bei žmonių skaičių, manome, kad projektas buvo labai reikalingas, nes jis prisidėjo prie Birštono savivaldybės darnaus vystymosi, pratęsė krašte susiformavusių renginių ciklą, o svarbiausia etninių liaudies tradicijų puoselėjimą Birštono savivaldybėje.
Bendruomenė turi tris atstovus savivaldybės taryboje. Per savo atstovus turėjo galimybę pritraukti dideles investicijas į Birštono gyvenvietę. Pritariant savivaldybės vadovams gyvenvietė tapo patrauklia, patogia gyventi, turi visus miestui būdingus patogumus.

2011 metais perrinkta bendruomenės taryba. Dabar ją sudaro 9 tarybos nariai: Vytas Kederys, Birutė Magdelena Vokietaitienė, Jonas Kederys, Alva Lišauskienė, Vilma Burbienė, Juozas Šiugždinis, Ramūnas Jakučionis, Lina Kamarauskienė ir Daina Zdanavičienė. Naujai išrinkta taryba bendruomenės pirmininku vėl išrinko Vytą Kederį, o pavaduotoja Birutę Magdeleną Vokietaitienę. Tarybos nariai pasiskirstė atsakomybe pagal atskiras veiklos sritis.

Bendruomenė turi savo ateities viziją. Gražiai sutvarkytai gyvenvietei trūksta poilsio zonos, sporto, vaikų žaidimo aikštelių, ūkininkų turgelio. Todėl aktyviai dalyvauja Birštono vietos veiklos grupės rengiamuose projektuose. Yra pasiūliusi į startegiją įtraukti būtent šių viešųjų erdvių sutvarkymą.

 

BENDRUOMENĖS TARYBA:


Vytas Kederys

Birutė  Vokietaitienė
Alva Lišauskienė
Beata Klimavičienė
Lina Kamarauskienė
Ramūnas Jakučionis
Edita Baranauskienė
Gintas Pačėsas
Daina Zdanavičienė

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.