^Į viršų

.
Pagrindinis projekto tikslas - puoselėti Birštono krašto kultūrines etnines tradicijas. Šiam tikslui pasiekti, bus įgyvendinami šie specialieji tikslai:
Suorganizuoti etnokultūrinių renginių ciklą Birštono savivaldybėje. Ciklą sudaro jau ilgamete tradicija tapusios bendruomenės šventės: Atvelykio šventė, tradicinis teatrų festivalis, Žolinės šventė. Renginius bendruomenė stengiasi organizuoti gamtoje (atsižvelgiant į oro sąlygas), siekiant išskirtinumo, didesnio žmonių atsipalaidavimo, sąlyčio su gamta.
Sustiprinti bendruomenės materialinę bazę reikalingą tokių renginių organizavimui ir įgyvendinimui, bendravimui su kitomis bendruomenėmis inovatyvesnių technologijų pagalba.
Didinti kaimo gyventojų domėjimąsi etnokultūrinėmis tradicijomis. Į organizuojamas veiklas bendruomenė stengsis įjungti kuo daugiau krašto gyventojų, ypač jaunimo.
Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis kaimo bendruomenėmis. Sustiprėjus kaimo bendruomenių veiklai Lietuvoje, užsimezgė tarpusavio bendravimo ryšiai. Todėl šiame renginių cikle pakviestos dalyvauti ir kitos kaimo bendruomenės.
Viešinti ir skleisti informaciją apie projektą, informacinių technologijų pagalba į viešinimo veiklą įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo pritraukimui.Skatinamas jaunimas dalyvauti, atsiskleisti, naudojantis įsigyta materialine baze, t.y. bendraujant internetu, viešinant projektą, fiksuojant įsimintinas akimirkas.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas prisideda prie bendruomenės narių gebėjimų organizuoti renginius, naudotis informacinėmis technologijomis stiprinimo.
Organizuoto etnokultūrinių renginių ciklo dėka stiprėja bendravimas tarp krašto gyventojų, ugdo kūrybiškumą, tautinį, etnokultūrinį sąmoningumą. Į bendruomenės veiklą įsitraukia daugiau krašto jaunimo, užsimezga nauji, arba stiprėja seni partnerystės ryšiai su kitų kraštų kaimo bendruomenėmis, t.y. gerėja socialinis klimatas bendruomenėje, stiprėja iniciatyvos dalyvauti tolimesnėje projektinėje veikloje. Renginiai vienija bendruomenės narius, skatina dalintis savo patirtimi.
Projekto įgyvendinimas prasidėjo Atvelykio švente ir baigėsi Žolinės švente. Visuose renginiuose žmonių aktyvumas buvo didelis, dalyvavo 500 žmonių. Projektą finansiškai parėmė 25 rėmėjai. Tai verslininkai, ūkininkai, fiziniai asmenys, spaudos atstovai – žmonės mylintys tautos tradicijas, istoriją, liaudies meną.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta inventoriaus, turinčio išliekamąją vertę: nupirktas perkolatorius, dešimt baldų kompletų – stalas ir du suolai, pavėsinės, sulankstomų kėdžių komplektas su vežimėliu, nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis lazerinis spausdintuvas, fotoaparatas, multimedijos projektorius su staliuku ir ekranu.
Projekto idėjos buvo viešinamos rajoninėje spaudoje, VVG internetinėje svetainėje. Rajoniniai laikraščiai: „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“ buvo informaciniai projektinių renginių rėmėjai. Labai esame dėkingi ir visiems kities minėtiems rėmėjams, taip pat savivaldybės tarybai ir administracijai už pagalbą vykdant projektą. Iš savivaldybės pasiskolintos lėšos projekto vykdytojams padėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais.
Sprendžiant pagal renginiuose dalyvavusių kolektyvų bei žmonių skaičių, manome, kad projektas buvo labai reikalingas, nes jis prisidėjo prie Birštono savivaldybės darnaus vystymosi, pratęsė krašte susiformavusių renginių ciklą, o svarbiausia etninių liaudies tradicijų puoselėjimą Birštono savivaldybėje.

 

Vytas Kederys
Projekto vadovas
Birštono vienkiemio bendruomenės
pirmininkas

 

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.